Home

Bestuur De Nederlandsche Bank

Raad van Bestuur - DNB / De Nederlandsche Bank - Raad van

De Nederlandsche Bank is een naamloze vennootschap. Het dagelijkse bestuur is in handen van de directie die bestaat uit de president en drie directeuren, allen benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. De president is op persoonlijke titel lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast kent DNB een Raad van Commissarissen - die toeziet op de algemene gang van zaken en de directie van advies dient - en een bankraad. De bankraad fungeert als klankbord van de directie. Filmpje over het nieuwe gebouw van de Nederlandsche bank in 1968. Het voormalige gebouw van De Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt 127, sinds 1976 Allard Pierson Museum. Bijbank van de Nederlandsche Bank aan de Boompjes te Rotterdam. Voormalig agentschap van De Nederlandsche Bank in Groningen At the end of the first quarter of 2021, the balance sheet of De Nederlandsche Bank (DNB) amounted to no less than EUR 464 billion. This is an increase of EUR 149 billion (47%) compared to February 2020, just before the global outbreak of COVID-19, when DNB's balance sheet totalled EUR 314 billion. Read more. More news items Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds en is onder meer verantwoordelijk voor: Voorafgaand aan hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank hen op hun kennis en integriteit. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Onafhankelijke voorzitter: J.L.M. van Susante. Uitvoerende bestuurders (niet belanghebbend): Naam: Portefeuille: A.J.H.N. van de Wiel (secretaris) Besturen. Het Pensioenfonds DNB heeft de rechtsvorm van een stichting. Daarmee staat het in de stichting opgebouwde pensioenvermogen los van het ondernemingsvermogen van De Nederlandsche Bank. Bestuur Pensioenfonds DNB Het bestuur bestaat uit zes personen. Namens de werkgever: Dominique Dijkhuis; Peter de Groot; Namens de werknemers: Margreet Schui

De Nederlandsche Bank - Wikipedi

 1. DNB is dat een effectief bestuur een belangrijke voorwaarde is voor een goede aansturing en daarmee voor de soliditeit en integriteit van een financiële instelling, waaronder pensioenfondsen. De verantwoordelijkheid voor het goede functio-neren van dit bestuur ligt primair en hoofdzakelijk bij het bestuur zelf. Het bestuur heeft verschillend
 2. g en verkiezing van de bestuursleden een reglement op. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het pensioenfonds
 3. Die Niederländische Bank AG, auf holländisch De Nederlandsche Bank NV (DNB), ist die Zentralbank der Niederlande. Das Finanzinstitut ist auch Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken. Gegründet wurde die DNB am 25. März 1814 von niemand geringerem als Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau, König Wilhelm I. Damals war er allerdings noch Souveräner Fürst der.
 4. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) leidt het toezicht op het gedrag en de cultuur in de Nederlandse financiële sector tot concrete resultaten. De ervaringen in de afgelopen vijf jaar met deze vorm van toezicht wijzen uit dat raden van bestuur en raden van commissarissen zich steeds beter bewust zijn van de effecten van gedrag en cultuur in de bestuurskamer en daarmee concreet aan de slag zijn gegaan
 5. guidance draagt de Nederlandsche Bank N.V. haar opvattingen uit over de door haar geconstateerde of verwachte gedragingen in de beleidspraktijk, die naar haar oordeel een goede toepassing inhouden van de regels waarop deze guidance betrekking heeft. Met deze guidance beoogt De Nederlandsche bank n.v. te bereiken dat pensioenfondsen he
 6. g die, naar het oordeel van de Nederlandsche Bank, feitelijk een overheersende invloed op een andere onderne
 7. Bestuur: Het bestuur van de stichting. Deelnemer: De persoon als omschreven in artikel 18. De Nederlandsche Bank: De toezichthoudende instantie belast met het prudentieel en het materieel toezicht als bedoeld in artikel 151 lid 3 van de Pensioenwet. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan

Het nieuwe Bankgebouw volgens ontwerp van den architect van de Nederlandsche Bank, den Heer A. Salm G.B.zn., en den Heer J. Verheul D.zn., architect te Rotterdam, is opgericht op een rechthoekig terrein dat vrij kwam door het amoveeren van een groot heerenhuis met pakhuis en kantoren aan de Boompjes, met aantrekking van den daarachter gelegen tuin uitkomende aan de Reederijkade. De breedte is ± 19.-M., de diepte ± 57.-M de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche Bank. Artikel 4 Bestuur 1. De Stichting heeft een paritair bestuur. Het bestuur van de Stichting bestaat uit negen leden, te weten: a. vier leden, hierna te noemen werkgeversbestuursleden. De werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Raad van Bestuur bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van De Nederlandsche Bank de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers

De Nederlandsche Bank (DNB) - the central bank of the

De Nederlandsche Bank. Na de goedkeuring van De Nederlandsche Bank treedt de kandidaat in functie als bestuurslid. 5. De bestuursleden dienen met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden geschikt en betrouwbaar te zijn. 6. De geschiktheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van De Nederlandsche. Markten en/of De Nederlandsche Bank Het [college] [bestuur] zorgt voor voldoende deskundigheidin het [college] [bestuur], d.w.z. tenminste 1 lid heeft voldoende recente en praktischebeleggingservaring m.b.t. effecten, deposito's, participaties en alternatieven (en voldaan aan dekennistests die banken aanbieden voor execution only beleggingen) en tenminste 1 lid heeft qua opleidingof. De Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Bank, en voert dit op een beheerste en integere wijze uit. De leden van de Raad van Bestuur stellen wij graag hieronder aan u voor: Harris Antoniou, Chief Executive Officer. Eric Steeghs, Chief Financial Officer. Peter Ullmann, Chief Risk Office

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal tien leden. Indien het bestuur een onafhankelijk voorzitter als bedoeld in lid 6, bestaat het bestuur uit maximaal elf leden. Maximaal vijf leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgeversorganisaties als bedoeld in het tweede lid onderdeel a. Maximaal drie leden worden door het bestuur benoemd op voordracht va Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet. Artikel 7 Bestuur 1. Het fonds heeft een paritair bestuursmodel en wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit acht leden. De vertegenwoordigers van de.

Gedurende 2019 heeft het Bestuur de jaarlijkse sessies voor de deelnemers in de drie vestigingen gehouden. Aandachtspunten waren de resultaten van het Fonds, de visie van het Bestuur op de toekomst en de aandachtspunten van DNB. Daarnaast heeft een Bestuurslid in een online quiz- vorm sessies gehouden met de Ondernemingsraad e Nederlandsche Bank N.V., na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van het aankomend bestuurslid voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel is, niet laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis van De.

Mutaties Bestuur 31 december 2017 De heer F.T.G.J. Segers is na de herverkiezing herkozen. De benoeming als bestuurslid namens de werknemers is door De Nederlandsche Bank reeds als positief bevestigd. De heer Segers is bij het Fonds tevens lid van de Pensioencommissie, Governance & Risk commissie en Communicatie commissie De Nederlandsche Bank NV 2 Inhoudsopgave Woord van de voorzitter 4 Profielschets en Kerncijfers 6 Interne ontwikkelingen 10 Externe ontwikkelingen 14 Financiële positie 17 5.1 Herstelplan 18 5.2 Haalbaarheidstoets 18 5.3 Toetsingskader bestuur 18 Pensioenregeling 21 6.1 Pensioenregeling 2020 21 6.2 Pensioenregeling 2021-2024 22 6.3 Pensioenreglement directeuren DNB 23. De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is hiervan op de hoogte. Organogram Bestuur Onafhankelijke voorzitter (niet-uitvoerend) 4 uitvoerend en 4 niet-uitvoerend bestuurders Nederlandse Bisschoppenconferentie Economencollege Agendacommissie Beleggingscommissie Auditcommissie Verantwoordingsorgaan Commissie Voorlichting- en Communicatie Commissie Jaarverslag Vermogens-beheerder NN IP Counter.

Bestuur - Over ons - PN

Nederlander Frank Elderson benoemd tot directielid

Van binnenuit de organisatie houdt het verantwoordingsorgaan toezicht op het bestuur, het beleid en de beleidsuitvoering. Van buitenaf zijn het De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de drie leden van de raad van toezicht die ING CDC Pensioenfonds scherp in de gaten houden. Een korte toelichting. Verantwoordingsorgaan. Het bestuur van ING CDC. Van binnenuit de organisatie houdt het verantwoordingsorgaan toezicht op het bestuur, het beleid en de beleidsuitvoering. Van buitenaf zijn het De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de drie leden van de raad van toezicht die NN CDC Pensioenfonds scherp in de gaten houden. Een korte toelichting. Verantwoordingsorgaan. Het bestuur van NN CDC. De Nederlandsche Bank (DNB) gebruikt de dekkings-graden om de prestaties van de pensioenfondsen te meten en om toezicht te houden op het werk van de pensioenfondsen. Op onze website (www.vgomedia.nl ) publiceren we maandelijks de dekkingsgraad. PNO Media (www.pnomedia.nl ) levert iedere maand op de tiende werkdag de dekkingsgraad. Dat wordt in juli vrijdag de veertiende. We hebben te maken met. De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. DNB houdt prudentieel toezicht op banken waaraan zij een vergunning hebben verstrekt. Dit houdt in dat DNB blijvend controleert, en Amsterdam Trade Bank als vergunninghoudende bank de verplichting heeft frequent diverse gegevens te rapporteren. Op de gerapporteerde gegevens, en toegepaste.

Bestuur Pensioenfonds DN

 1. Veel tijd om een persoonlijk stempel op het bestuur van de Nederlandsche Bank te drukken, heeft Paul Iwan Hogguer niet gehad. Bekend is dat onder zijn bestuur de bank in 1815 weigerde om krediet te geven op basis van door de staat uitgegeven schuldbewijzen ('gouvernementspapier te disconteren'). Dat kwam de bankbestuurders te dicht in de buurt van de in het octrooi verboden.
 2. De Europese Centrale Bank (ECB) moet zo snel mogelijk haar massale opkoopprogramma van staatsleningen afbouwen. Dit zegt Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview.
 3. Traductions en contexte de Nederlandsche Bank en français-néerlandais avec Reverso Context : Selon la nature de leur activité les membres de l'Association doivent en outre se soumettre au contrôle de la Nederlandsche Bank
 4. g vindt plaats nadat is gebleken dat De Nederlandsche Bank geen bezwaren tegen de benoe
 5. De Nederlandsche Bank: extra letten op gedrag, cultuur en integriteit in pensioenbesturen. Dr. Maarten Hage van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stelde dat het bestuur van een pensioenfonds als een groep moet functioneren. Het gaat om meer dan enkel het bijeenbrengen van juist gekwalificeerde individuen. De toezichthouder gaat extra letten op het cultuur- en organisatieaspect en.
 6. 23 October was gelegenheid voor genoodigden om het gebouw te bezichtigen, terwijl 29 October de feestelijke inwijding plaats had door den President van De Nederlandsche Bank, den Heer Mr. N. P. van den Berg, in tegenwoordigheid van den Directeur-Secretaris, den Heer Mr. J. G. N. de Hoop Scheffer, het Bestuur van de Bijbank en alle beambten

Marcel Smulders MRICS Manager Huisvesting & media support at De Nederlandsche Bank Huizen, Provincie Noord-Holland, Nederland Meer dan 500 connectie Het bestuur legt de overwegingen, waarom een persoon kan worden benoemd, vast. Het vorengaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. 4. De beoogde (her)benoeming van bestuursleden wordt vooraf schriftelijk - onder indiening van de benodigde gegevens - ter kennis van de Nederlandsche Bank gebracht het bestuur van het fonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. 6.9. Ingevolge het tweede lid kunnen tot bestuurslid uitsluitend worden benoemd natuurlijke personen die niet in een gezagsverhouding staan tot het bestuur. 6.10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door het verstrijken van de zittingsduur, door bedanken door het bestuurslid, door overlijden, door.

Nederlandsche Bank N.V. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen aan De Nederlandsche Bank N.V. De wijziging wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank N.V. binnen zes weken na ontvangst van de melding aan het bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt, of indien De. Het bestuur stelt De Nederlandsche Bank N.V. onverwijld op de hoogte van een wijziging in de antecedenten van een bestuurslid. Indien De Nederlandsche Bank N.V. in verband met deze melding een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt een betrokken bestuurslid door het bestuur geschorst. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde. Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 9 lid 8, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld in kennis, zodra het bestuur van deze wijziging kennis neemt. 12. De in lid 10 genoemde dagelijkse. Nederlandsche Bank verleende vergunning, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht , waarbij het fonds de uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk heeft herverzekerd; met betrekking tot de door het fonds eventuele te verzorgen voorwaardelijke uitkeringen, kan met herverzekeraar tevens een met de herverzekeraar verbonden (VUT-)stichting en/of. De Nederlandsche Bank neemt met betrekking tot deze taken het overige deel van het verslagjaar voor haar verantwoording. 7 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur zijn taken naar behoren uitvoert, binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad van Toezicht vergadert in het verslagjaar zeven maal met het.

Zelfevaluatie: samen werken aan een beter bestuu

 1. g van het prudent person principe met.
 2. Het bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche bank. 3. Indien De Nederlandsche Bank zulks noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden, gaat het fonds binnen de daarvoor door De Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane.
 3. 12. Het bestuur van het pensioenfonds brengt elke wijziging in de samenstelling van het -­ bestuur en de andere personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede - bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Een wijziging als bedoeld in dit lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst
 4. In het kader van het verbeteren van bestuur en toezicht, good governance, is niet alleen juridische vormgeving van belang. Zowel externe toezichthouders als de overheid richten zich in toenemende mate op gedrag en cultuur binnen organisaties. Zo heeft De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), die toe-zicht houdt op financiëleinstellingen, een aantal.
 5. de Nederlandsche Bank te bepalen termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoetgekomen en bovendien of afzonderlijk niet wordt voldaan aan de krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels als bedoeld in het tweede lid van artikel 145 van de Pensioenwet. 2 3. Het fonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van pensioenverplichtingen. 4. De.

Hoofdstuk II Algemeen Bestuur Artikel 5 Samenstelling van het Algemeen Bestuur 5.1 Het Fonds heeft een omgekeerd gemengd bestuur als bedoeld in artikel 99 en 101a lid 7 van de PW. Het intern toezicht bij het Fonds wordt overeenkomstig artikel 103 lid 4 PW uitgeoefend door de Niet Uitvoerende Bestuurders Het bestuur dient bij de besluiten over de toekomst de belangen van (oud) werknemers en gepensioneerden zorgvuldig mee te wegen. Het Verantwoordingsorgaan heeft ook een positief advies uitgebracht voorafgaande aan het besluit van het bestuur. De Nederlandsche Bank moet goedkeuring geven, voordat de collectieve waardeoverdracht kan plaatsvinden 1 Een beleggingsonderneming die voor de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning heeft, of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche Bank verleende verklaring van ondertoezichtstelling heeft, kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter. Herbenoemingen in het bestuur. Namens de werkgever zijn de heren Van de Kieft (voorzitter) en Dorrestijn per 1 januari 2019 herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Namens de deelnemers is de heer Grootendorst herbenoemd voor de periode totdat de opvolger is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Toezich Het bestuursrecht bevat de regels waar de Nederlandse overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht regelt ook wat u kunt doen als uw onderneming het met een besluit van de overheid niet eens is. bureau Brandeis heeft uitgebreide ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures

De Nederlandsche Bank in december 2011 werd voorgeschreven, na correctie, 114,0% bedroeg.(volgens de standaard berekeningswijze was de dekkingsgraad per eind december 2011 echter 110,0%). Op moment van besluitvorming door het Bestuur in december 2011 waren echter uitsluitend de gegevens over de dekkingsgraad van november 2011 definitief bekend en de nieuwe methodiek om de rentermijnstructuur. Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Ook houdt het in de gaten hoe er met de pensioenen wordt omgesprongen. Wat is het beste beleggingsbeleid? Is de administratie op orde? Informeren we deelnemers en werkgevers op een goede manier? Kunnen onze deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers ons vinden bij vragen? Wie zitten er in het bestuur. ABTN over aan De Nederlandsche Bank N.V. Artikel 7 BESTUUR 1. Het Fonds kent een paritair Bestuur. Het bestuur en het beheer van het Fonds zijn opgedragen aan een college van minimaal vier en maximaal acht leden, ge-naamd het Bestuur. Het Bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die geen werknemer is bij de werkgever. 2. Het aantal zetels voor werknemersvertegenwoordiging. CFO en lid van de Raad van Bestuur Ctac NV. Pieter-Paul Saasen heeft Accountancy gestudeerd in Amsterdam en is zijn carrière gestart bij De Nederlandsche Bank en daarna PwC. Sinds 1997 was hij werkzaam voor BDO: in 2006 in de functie van Equity Partner en vanaf 2015 als Managing Partner voor de Audit & Assurance praktijk en als voorzitter van de National Assurance Board. Daarnaast was hij lid.

- bestuur - belanghebbenden - gewezen partne

1814: Die Niederländische Bank wird gegründe

 1. vanuit verschillende onderdelen van de bank vertegenwoordigd zijn. Voorts is begin 2012 aan een financieel crisisplan gewerkt dat 1 mei 2012 aan De Nederlandsche Bank gezonden is. Amsterdam, juni 2012 Namens het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. De heer J.J. Remijn Voorzitter Voorwoor
 2. Meldingsplicht. Op grond van de Pw BES moet een pensioenfonds zich na oprichting melden bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Onze Minister) en de Nederlandsche Bank (DNB). Deze melding moet binnen drie maanden na oprichting van het pensioenfonds plaatsvinden door middel van een door die Minister vastgestelde aanmeldingsformulier
 3. Na de goedkeuring van De Nederlandsche Bank benoemt het bestuur de kandidaat als bestuurslid. 5. De bestuursleden dienen met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelne-mers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden geschikt en betrouwbaar te zijn. 6. De geschiktheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende.
 4. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister . Nadere informatie . Welkom bij de kennissessie IORP II! 13 en 14 september Liesbeth Goverse, Annemarie van Dijk, Jurgen Willemsen . Welkom bij de kennissessie IORP II! 13.

DNB: Toezicht op cultuur en gedrag leidt tot - Banken

Toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank nv. Sleutelfunctiehouders Conform de IORPII-richtlijn zijn de drie sleutelfunctiehouders in 2020: Sleutelfunctiehouder actuariële functie: ir. M.W. Heemskerk AAG, (tot en met 30 juni) en drs. K. Kusters-van Meurs AAG (vanaf 1 juli); Sleutelfunctiehouder interne auditfunctie: drs. E.R. Capitain RA en Sleutelhouder. De Nederlandsche Bank Het bestuur onderschrijft de noodzaak van goed extern toezicht op de pensioensector en hecht veel waarde aan een goede, open relatie met haar toezichthouder(s). Het bestuur stelt dan ook regelmatig contact met De Nederlandsche Bank (DNB) op prijs. Op grond van de wettelijke voorschriften zijn het jaarverslag en de Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN) ter kennis. De Nederlandsche Bank gaat het bestuur van ING niet toetsen of zij nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dit blijkt uit een reconstructie van het Financieele Dagblad. ING overtrad jarenlang de regels omtrent het witwassen van geld. [ec] Economie. Close. 1. Posted by 2 years ago. Archived . De Nederlandsche Bank gaat het bestuur van ING niet toetsen of zij nog wel geschikt zijn om de bank. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan bestaat uit 5 leden: 1 vertegenwoordiger namens de deelnemers, 3 namens de pensioengerechtigden en 1 vertegenwoordiger namens de werkgevers. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over onder andere: het beloningsbeleid; de vorm en inrichting van het intern toezicht; de interne klachten.

17. Het bestuur maakt melding van de benoeming bij De Nederlandsche Bank. Een benoeming wordt opgeschort totdat De Nederlandsche Bank instemt met deze benoeming na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van de betreffende persoon en van het verantwoordingsorgaan als geheel voldoende is en of de Verschillende interne en externe partijen ondersteunen het bestuur. De commissies Beleggingen, Pensioenen & Financiën en Communicatie adviseren het bestuur. Ons fonds heeft verder een Verantwoordingsorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. Voor intern toezicht is er een onafhankelijke visitatiecommissie ingesteld. Extern houden De Nederlandsche Bank , de. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. De bestuurders zijn aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn, met inachtneming van de normen uit de Code Pensioenfondsen, herbenoem- of herkiesbaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit. Samenstelling De Nederlandsche Bank (DNB) voert een toetsing uit op geschiktheid en betrouwbaarheid van pensioenfondsbestuurders. DNB heeft laten weten geen bezwaren te zien voor deze benoemingen. Commissies De heer Zeverijn maakt vanwege zijn taken als Voorzitter geen deel meer uit van de Risicomanagementcommissie

'DNB niet onafhankelijk in ING-witwasaffaire, lietRaad van Toezicht – Centraal Beheer APF

In de loop van 2019 benoemde het bestuur de actuarieel sleutelfunctiehouder na een positief besluit door De Nederlandsche Bank (DNB) en besprak het de inrichting van de sleutelfuncties in het omgekeerd gemengd bestuursmodel met DNB. De benoeming van de sleutelfunctiehouders risicobeheer en interne audit volgt in 2020. Het fonds dient de. Bestuur worden vóór (her)benoeming door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst. Zij ontvangen een bezoldiging. In 2008 heeft de Raad van Bestuur tien maal vergaderd, waarvan tweemaal met de Deelnemersraad. De belangrijkste onderwer-pen waarover in de Raad van Bestuur is gesproken, zijn het communicatiebeleid, het beleggingsbeleid (waaronder begrepen het afdekken van rente- en inflatierisico. diende daarom in maart 2019 een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank . Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering moet herstel binnen tien jaar realiseren . In dit herstelplan 0,00 1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13,75 31-12-18 31-01-19 28-02-19 31-03-19 30-04-19 31-05-19 30-06-19 31-07-19 31-08-19 30-09-19 31-10-19 30-11-19 31-12-19 x € 1 miljoen 85 90 95. De accountant, bedoeld in het tweede lid, verstrekt zo spoedig mogelijk bij algemene maatregel van bestuur te bepalen inlichtingen aan de Nederlandsche Bank ten behoeve van het toezicht op de financiële onderneming. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in acht te nemen procedures. 5. De Nederlandsche Bank stelt de financiële onderneming in de.

wetten.nl - Regeling - Wet op het financieel toezicht ..

Nederlandsche Bank heeft ingediend. In 2008 heeft het bestuur ook de regels van goed pensioenfondsbestuur (pension fund governance) verder geïmplementeerd. Het verantwoordingsorgaan en de geschillencommissie zijn bemenst en in functie. Bestuurlijk is 2008 sowieso te beschouwen als een markeerpunt. De in 2007 ingezette activiteiten om te komen tot een nieuw besturingsmodel zijn in 2008 verder. benoemingen zijn goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Het Bestuur bedankt de vertrokken bestuurders voor hun jarenlange getoonde enthousiasme en inzet en voor hun bijdrage aan de verdere professionalisering van het Fonds. Deelnemersraad De Deelnemersraad bestaat uit vier leden, twee actieve deelnemers en twee gepensioneerden. In 2011 zijn de heren R.F. Kok en M. Pover toegetreden tot de.

De Nederlandsche Bank heeft met de voorgenomen benoeming ingestemd. Het bestuur van de SAAT is bij het selectieproces van de kandidaat betrokken geweest. Daarnaast is de Ondernemingsraad van de bank in de gelegenheid geweest om zijn standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van de heer D'Hondt te kunnen vinden. De voorzitter legt uit dat de Raad van. Toezichthouders in de financiële sector zijn onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als door de overheid aangestelde, onafhankelijke en onpartijdige instituten zien zij toe op naleving van wet- en regelgeving door organisaties Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over de uitvoering van de taken. Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan wettelijke advies- en goedkeuringsrechten en het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het belanghebbendenorgaan van Pensioenfonds Pon bestaat uit

De Bijbank van de Nederlandsche / Nederlandse Bank aan de

Bestuur en directie - Mercy Ship

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de belegging van het kapitaal. Het bestuur stelt het pensioenreglement op. Daarnaast neemt het elk jaar een besluit over het wel of niet verlenen van toeslag op de pensioenen. Daarbij behartigt het bestuur de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op het. Toegang op afstand voor nationale centrale banken tot centrale effectenbewaarinstellingen van Euroclear. Op 30 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, de Banque de France en De Nederlandsche Bank gemachtigd een directe rekening te openen bij de andere centrale effectenbewaarinstelling van de Euroclear Group die is gevestigd buiten de.

Staatscourant 2008, 132 pag

2.3.5 Onafhankelijkheid bestuur 13 2.3.6 Naleving wet- en regelgeving 13 *HVFKLOOHQFRPPLVVLH Communicatie 14 2.4.1 Communicatie pensioenfonds 14 Toezichthouder AFM en DNB 14 2.5.1 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 14 2.5.2 De Nederlandsche Bank (DNB) 14 Overige ontwikkelingen 14 )XVLH PHW 6WLFKWLQJ %HGULMIVWDNSHQVLRHQIRQGV Optiekbedrijven 1 Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank (hierna DNB) heeft bij kleine en middelgrote pensioenfondsen onderzoek verricht naar de effectiviteit van het intern toezicht, uitgevoerd in de vorm van visitatie. Centraal bij stond de vraag: Hoe gaat het bestuur van het pensioenfonds om met (de bevindingen van) het intern toezicht? Met deze brief met bijlagen informeert DNB u over de belangrijkste. Patrick Corveleijn, Toezichthouder Grote Pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, deelt twee belangrijke boodschappen wanneer het gaat om Bestuur de impact van uw beleggingen. Jeroen van der Put, Bestuurder bij o.a. Centraal Beheer APF, over het belang van duurzaamheid in het beleid van pensioenfondsen. Verantwoord beleggen: Waarom we ons denken over risico en waarde moeten herijken. Het bestuur is van mening dat de beschrijvingen die deze Abtn bevat zodanig dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) op basis van deze Abtn tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. Gezien het groot aantal vaktermen dat in deze Abtn wordt gebezigd hebben wij getracht door middel van een begrippenlijst (bijlage 8) zoveel.

Nout Wellink - Wikipedia

Bestuur worden vóór benoeming door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst. De door de gepensioneerden gekozen leden van de Raad van Bestuur ontvangen een bezoldiging voor hun werk-zaamheden.-van twee maal met de Deelnemersraad. Progress Advisory Committee Het Progress Advisory Committee (PAC) bestaat uit drie beleg- gingsdeskundigen, van wie er twee onafhankelijk zijn en één bij Unilever. CZ groep overlegt regelmatig met externe toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). We willen niet alleen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels, maar ook aan normen die wij onszelf opleggen. Wij hanteren vrijwillig het normenkader van de Corporate Governance Code en we hanteren de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van. bestuur is vastgesteld en is goedgekeurd door de Nederlandsche Bank (DNB). Jaarlijks wordt beoordeeld of het lopende herstelplan nog voldoet. Indien nodig - en dat bleek eind 2015 het geval te zijn - moet een nieuw herstelplan worden opgesteld. Aan het eind van 2015 was de beleidsdekkingsgraad namelijk gedaald naar 104,5%, terwijl de (op basis van de strategische mix) vereiste dekkingsgraad. (De Nederlandsche Bank) hebben grote impact gehad op de agenda, prioriteiten en middelen (capaciteit en geld) van de sector en zullen dat de komende periode blijven hebben. Positief is het initiatief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om in 2014 via de Nationale Pensioendialoog de discussie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel te starten. Vele. Pensioenfonds Horeca & Catering diende daarom in maart 2017 een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering wenst herstel binnen tien jaar te realiseren. In dit herstelplan zou het reservetekort naar verwachting in de loop van 2024 zijn opgeheven zonder expliciete herstelmaatregelen te hoeven nemen. Op 19 mei 2017 stemde DNB in met het.

openbaar bestuur Is de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur de tegenhanger van die code voor de publieke sector? Meine Henk Klijnsma (BZK) geeft antwoord. 48 Rapporteren wat je ziet Alex Hilgevoord (DNB) vertelt over de vernieuwde rapportages van De Nederlandsche Bank

Afbeeldingen - Schatten van het NAi

Amsterdam Trade Bank Over ons Verantwoord bankiere

 1. Bestuur Ahold Delhaize Pensioe
 2. CONFIDENTIEEL. [adres] Geacht bestuur, - PDF Free Downloa
 3. De Nederlandsche Bank (DNB) Contact Rijksoverheid
 4. Toezicht - CDC Pensioe
 5. Paul Iwan Hogguer: de eerste president van DNB - E
 6. Klaas Knot: ECB moet zo snel mogelijk stoppen met - NR
Bestuursleden AFM | Het bestuur van de AFM | AFMBestuur - Over het fondsMonique Hemerijck - Riskworld
 • Tron koers grafiek.
 • ProTrader comdirect.
 • Lootbear account settings.
 • Berkshire Hathaway 2021 portfolio.
 • IOS 14 beta verwijderen lukt niet.
 • European Investment Bank Frankfurt.
 • Geely DER AKTIONÄR.
 • Binance postal address.
 • OTC Markets Luxemburg.
 • Deutsche Polizei Serie Netflix.
 • Binance Anmeldung nicht möglich.
 • Верификатор.
 • Pokerstars Konto wieder aktivieren.
 • Snap Store.
 • Blender 2.81 Download.
 • Deck of Cards song.
 • Crypto Browser mod.
 • Financial Times Wirecard Bericht.
 • Invitae Aktie.
 • NordVPN english.
 • ETF Sparplan mit Einmalzahlung starten.
 • Registerwertrecht.
 • Citi Bank.
 • Circles whitepaper.
 • Flowerhorn Fisch kaufen.
 • Mondi Mitarbeiter.
 • Aktienanalyse mcphy.
 • Barbara corcoran tiktok.
 • ETH fruit withdrawal.
 • Fysisch goud kopen.
 • RX 580 8GB price.
 • Free SEO tools 2021.
 • LibertyX bitcoin ATM charges.
 • Timcast YouTube today.
 • ATR voorbeeld.
 • Ebookers ch Kontakt.
 • Businessplan Kiosk Muster.
 • CHECK24 Auto verkaufen.
 • Bitcoin Mining Software deutsch Download.
 • AAAFx mt4 download.
 • Xkcd risk.